· La Fundació · Presentació

Presentació

linea-title-int

La Fundació Finestrelles promou la defensa dels drets i la dignitat de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’educació, la formació, la promoció laboral, l’ocupació, les pràctiques esportives i la integració social, així com la sensibilització de la societat i de les administracions públiques.

Alguns dels serveis per aconseguir aquestes finalitats són l’ATENCIÓ RESIDENCIAL i la prestació de serveis de TERÀPIA OCUPACIONAL. A través dels serveis i dels programes de la Fundació, contribuïm a l’enriquiment personal i al benestar de les persones ateses, i així millorem la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

 

MISSIÓ

Proporcionar serveis i vetllar per les necessitats de les persones amb DID i les seves famílies, facilitant la seva autonomia i la seva integració en la societat per contribuir així a la millora de la seva qualitat de vida.

VISIÓ

Ser reconeguts com un referent dins el sector de l’assistència orientada a la qualitat i el tracte proper i humà.

VALORS

Humanitat: ens regim pel respecte a la dignitat de l’individu per sobre de qualsevol altra consideració.

Proximitat: prioritzem l’atenció individualitzada, empàtica, propera i familiar.

Integralitat: tenim una visió integral de les necessitats de l’usuari i dels seus familiars.

Professionalitat de l’equip humà: estem implicats en adquirir les aptituds tècniques i el desenvolupament formatiu millor possible, així com en desenvolupar actituds i habilitats emocionals i afectives per donar el millor tracte.

Qualitat de servei: entesa com a principal eina per assolir l’excel·lència en l’atenció a les persones.

Innovació: garantir que el projecte segueix vigent amb el major grau d’adequació a la missió i la visió, adaptant l’organització als canvis socials i demogràfics, tecnològics i científics.

Implicació i compromís social: vocació per contribuir en la millora de l’atenció general de les persones amb DID a Catalunya, amb el compromís de ser una entitat activa i participativa, desenvolupant activitats en diferents sectors de la societat.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.